Sazino

سایبان پارکینگ خودرو (Parking)

سایبان پارکینگ خودرو (Parking)

1-2- تیپ آرک ساده (Simple Arc)

شماره
تیپ
جنس سازه
پارچه
مساحت (m2)
کاربری
جنس
1-PSA
آرک ساده
فولاد با پوشش الکترواستاتیک
SRF
12
سایبان پارکینگ
فولاد گالوانیزه

پروژه (1-PSA): سازه چادری تیپ آرک ساده با کاربری سایبان پارکینگ خودرو

شماره
تیپ
جنس سازه
پارچه
مساحت (m2)
کاربری
جنس
2-PSA
آرک ساده
فولاد با پوشش الکترواستاتیک
SRF
25
سایبان پارکینگ
فولاد گالوانیزه

پروژه (2-PSA): سازه چادری تیپ آرک ساده با کاربری سایبان پارکینگ خودرو

شماره
تیپ
جنس سازه
پارچه
مساحت (m2)
کاربری
جنس
3-PSA
آرک ساده
فولاد با پوشش الکترواستاتیک
SRF
55
سایبان پارکینگ
فولاد گالوانیزه

پروژه (3-PSA): سازه چادری تیپ آرک ساده با کاربری سایبان پارکینگ خودرو

2-2- تیپ آرک خرپا (Truss Arc)

شماره
تیپ
جنس سازه
پارچه
مساحت (m2)
کاربری
جنس
1-PTA
آرک خرپا (سفارشی)
فولاد
SRF
90
سایبان پارکینگ
فولاد گالوانیزه

پروژه (1-PTA): سازه چادری تیپ آرک خرپا (سفارشی) با کاربری سایبان پارکینگ خودرو

شماره
تیپ
جنس سازه
پارچه
مساحت (m2)
کاربری
جنس
2-PTA
آرک خرپا
فولاد با پوشش الکترواستاتیک
SRF
24
سایبان پارکینگ
فولاد گالوانیزه

پروژه (2-PTA): سازه چادری تیپ آرک خرپا با کاربری سایبان پارکینگ خودرو

3-2- تیپ آرک رویال (Royal Arc)

شماره
تیپ
جنس سازه
پارچه
مساحت (m2)
کاربری
جنس
1-PRA
آرک رویال
فولاد
SRF
۵۰
سایبان پارکینگ
فولاد گالوانیزه

پروژه (1-PRA): سازه چادری تیپ آرک رویال با کاربری سایبان پارکینگ خودرو

شماره
تیپ
جنس سازه
پارچه
مساحت (m2)
کاربری
جنس
2-PRA
آرک رویال
فولاد با پوشش الکترواستاتیک
SRF
۴۰
سایبان پارکینگ
فولاد گالوانیزه

پروژه (2-PRA): سازه چادری تیپ آرک رویال با کاربری سایبان پارکینگ خودرو

شماره
تیپ
جنس سازه
پارچه
مساحت (m2)
کاربری
جنس
3-PRA
آرک رویال
فولاد با پوشش الکترواستاتیک
SRF
۲۰
سایبان پارکینگ
فولاد گالوانیزه

پروژه (3-PRA): سازه چادری تیپ آرک رویال با کاربری سایبان پارکینگ خودرو

پارکینگی تیپ خیمه ستون کنار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *