سایبان پارکینگ خودرو (Parking)

1-2- تیپ آرک ساده (Simple Arc) شماره تیپ جنس سازه پارچه مساحت (m2) کاربری جنس 1-PSA آرک ساده فولاد با پوشش الکترواستاتیک SRF 12 سایبان پارکینگ فولاد گالوانیزه پروژه (1-PSA): سازه چادری تیپ آرک ساده با کاربری سایبان پارکینگ خودرو شماره تیپ جنس سازه پارچه مساحت (m2) کاربری جنس 2-PSA آرک ساده فولاد با پوشش […]