سایبان روف گاردن (Roof garden)

1-3- تیپ خیمه (Canopy) شماره تیپ جنس سازه پارچه مساحت (m2) کاربری جنس RGC(2)-1 خیمه دو قله فولاد SRF ۵۰ سایبان روف گاردن فولاد گالوانیزه پروژه (1-)2(RGC): سازه چادری تیپ خیمه دوقله با کاربری سایبان روف گاردن شماره تیپ جنس سازه پارچه مساحت (m2) کاربری جنس RGC(2)-2 خیمه دو قله فولاد فولاد با پوشش الکترواستاتیک […]